Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OUZP-2017/011594

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-KS-OUZP-2016/009740.

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariát obce Háj, 044 02 Háj 78.

Predmet žiadosti: Zmena rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrub drevín tak, aby predmetom výrubu boli všetky krovité porasty a stromy a nepôvodné borovice a smreky. Jedná sa o výrub náletových drevín rastúcich na parcelách KN-C č. 1747/2, 1747/5, 1754/4, 1762/12 a 1770/2 v k. ú. Háj. Dôvodom výrubu je, že doterajší povolený rozsah výrubu nepostačuje na plnenie funkcie pasienkov na predmetných parcelách.

Žiadosť doručená dňa: 30. 08. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (jaroslav.) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.