Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OUZP-2017/002482

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Rozhanovce, ul. SNP 48, 044 42 Rozhanovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 8 ks smrekov, 23 ks tují, 1 ks brezy, 1 ks lipy, 1 ks topoľa, 2 ks jaseňov, 2 ks agátov, 4 ks liesok tureckých rastúcich na parcelách KN-C č. 433/1, 383/21, 838, 784 a 777 v k. ú. Rozhanovce z dôvodu výstavby parku, parkovacích miest a parkových úprav.

Žiadosť doručená dňa: 08. 02. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.