Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OUZP-2016/003005

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Združenie urbaristov a pasienkových pozemkových spoločenstiev obce Drienovec, p.s., 044 01 Drienovec.

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub náletových drevín a to 78 ks pajaseňov a cca 7200 m2 krovia, rastúcich na parcele KN-C č. 510 v k. ú. Drienovec. Dôvodom výrubu je šírenie inváznej dreviny na území národného parku a tiež nadmerné zarastanie trávnych porastov krovinami.

Žiadosť doručená dňa: 17. 02. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (jaroslav.) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.