Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OUZP-2015/010776

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Lesy Jasov, s.r.o., Podzámok 166/28, 044 23 Jasov

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub náletových drevín – jelša lepkavá vo veku do 5 rokov, rastúcich na parcelách KN-C č. 1274, 1275 a 1269 v k. ú. Jasov. Dôvodom výrubu je tieto trvalé trávne porasty poľnohospodársky využívať na kosenie.

Žiadosť doručená dňa: 29. 09. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.