Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OUZP-2015/006097

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nováčany, 044 21 Nováčany 144

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks ihličnatých drevín rastúcich na parcele KN-C č. 307/1 z dôvodu zasahovania do elektrického vedenia a 1 ks jaseňa rastúceho na parcele č. 228/2 v k. ú. Nováčany z dôvodu vyschnutia.

Žiadosť doručená dňa: 15. 05. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.