Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OUZP-2014/010946

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Rudník, 044 23 Rudník 205

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks lipy rastúcej na parcele KN-C č. 219/3 v k.ú. Rudník z dôvodu výstavby príjazdovej cesty k rodinnému domu.

Žiadosť doručená dňa: 16. 09. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.