Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP2017/003820

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 4 ks drevín v zložení tuja, smrek, jedľa rastúcich na parcelách čísla KN-C 1/1, 1/2 zastavané plochy a nádvoria, KN-C 3 ostatné plochy v k. ú. Malá Vieska. Stromy rastú v tesnej blízkosti budovy školy a bránia tak prenikaniu denného svetla do tried. Svojimi konármi poškodzujú strechu budovy školy.

Žiadosť doručená dňa: 06. 03. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.