Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2017/002626

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Sokoľany, zastúpená starostom, 044 57 Haniska

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks drevín (gaštan, javor) rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 2487/5 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Sokoľany. Dôvodom výrubu drevín je dlhodobé poškodzovanie majetku občana a ohrozovanie života.

Žiadosť doručená dňa: 10. 02. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.