Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP2016/014189

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Valaliky, zastúpená starostom, Poľná 8, 044 13 Valaliky

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny (smrek) na parcele číslo KN-C 148/1 v k. ú. Valaliky. Drevina rastie na cintoríne vedľa hrobového miesta a svojou výškou a zlým zdravotným stavom ohrozuje nahrabne kamene a návštevníkov cintorína.

Žiadosť doručená dňa: 28. 11. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.