Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP2016/011597

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Imrich Burkuš, Hrhov 189, 049 44 Hrhov

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa 54 ks drevín (brehového porastu) v zložení topoľ biely, jelša lepkavá, vŕba biela rastúcich na pozemku KN-C 1234/1 vodná plochy v k. ú. Turnianska Nová Ves. Dôvodom výrubu drevín je, že sa jedná o choré a prestarnuté dreviny, ktoré ohrozujú bezpečnosť ľudí, poškodzujú majetok a obmedzujú pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Žiadosť doručená dňa: 21. 09. 2016 (správny poplatok doručení dňa 17. 10. 2016)

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.