Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP2015/013971

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Kalša, Kalša 128, 044 18 Kalša

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny na parcele číslo KN-C 491/1 ostané plochy a 2 ks drevín na parcele číslo KN-E 3 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kalša. Dôvodom výrubu drevín je, že ohrozujú bezpečnosť občanov.

Žiadosť doručená dňa: 16. 12. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.