Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP2015/013210

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Trebejov, zastúpená starostkou, 044 81 Trebejov

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks lipy rastúcej na parcele číslo KN-E 260 orná pôda (cintorín) v k. ú. Trebejov. Dôvodom výrubu je, že lipa je poškodená a od koreňov práchnivie.

Žiadosť doručená dňa: 30.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.