Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/00509

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Ing. Martin Dulina, Slovenskej jednoty 38, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 15 ks dubov a 35 ks topoľov osikových rastúcich na parcele KN-E č. 944/1 v k. ú. Boliarov z dôvodu zlého zdravotného stavu a uvoľnenia mladých stromov.

Žiadosť doručená dňa: 11. 12. 2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.