Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/00486

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: AGRO – VALALIKY a.s., Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 17 ks javorovcov jaseňolistých, 3 ks javorov cukrových, 1 ks sofory, 1 ks vŕby a 6 ks smrekov rastúcich na parcele KN-C č. 1275/16 v k. ú. Valaliky z dôvodu výstavby výrobnej haly.

Žiadosť doručená dňa: 06. 12. 2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.