Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/00476

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: PhDr. Michla Bojko, ČSL. Armády 28, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub drevín na parc. č. KN – C 708/47 ostatné plochy v k. ú. Bukovec. Dôvodom výrubu je ohrozenie chaty, pri ktorej dreviny rastú.

Žiadosť doručená dňa: 18. 12. 2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.