Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/00464

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Stanislav Demeter, Pokroku 12, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks orecha rastúceho na parcele KN-C č. 248/111 v k. ú. Vyšná Hutka. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu nadmerného tienenia.

Žiadosť doručená dňa: 02. 12. 2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.