Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/00463

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodovou, Mestský úrad Moldava n/B, Školská 2, 045 01 Moldava n/B

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny na pozemku parc. č. KN – C 1090 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Moldava nad Bodvou. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav dreviny.

Žiadosť doručená dňa: 02.12.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.