Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/00402

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks borovice rastúcej na parcele KN-C č. 1020/2 v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodu poškodzovania fasády bytového domu a 2 ks listnatých drevín rastúcich na parcele KN-C č. 1097/12 v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodu nepriaznivého vplyvu na zdravie obyvateľov ( silný alergén ) resp. narušenej stability.

Žiadosť doručená dňa: 21. 11. 2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.