Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/00325

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: STALA, s.r.o. Lesná 297/30, 044 24 Poproč

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 17 ks hrabov, 193 ks topoľov osikových, 28 ks jelší, 12 ks jedlí, 43 ks borovíc, 25 ks briez a 3140 m2 krovia rastúcich na parcelách KN-C č. 604 - 607 v k. ú. Poproč. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu nadobudnutia dlhodobo neudržiavaných pozemkov novým vlastníkom a ich využitia pre svoju podnikateľskú činnosť.

Žiadosť doručená dňa: 07. 11. 2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.