Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/00322

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Košická Belá, 044 65 Košická Belá

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 8 ks smrekov obyčajných a 1 ks duglasky tisolistej rastúcich na parcele KN-E č. 122 v k.ú. Košické Hámre. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu ich zlého zdravotného stavu a ohrozovania budovy.

Žiadosť doručená dňa: 06. 11. 2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.