Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/00307

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nová Polhora, zastúpená starostom, 044 44 Kráľovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub drevín 4 ks (smrek) na parc. č. KN-C 251 ostatné plochy a KN-C 155/3 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nová Polhora. Dôvodom výrubu je ohrozenie majetku a zdravia ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 04. 11. 2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.