Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/ 00306

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o zmenu parcely pre náhradnú výsadbu.

Žiadateľ: Obec Slanské Nové Mesto, zastúpená starostom, 044 18.

Predmet žiadosti: Súhlas na zmenu parcely pre náhradnú výsadbu. Rozhodnutím č. 2013/01599 zo dňa 30. 07. 2013 boli pre náhradnú výsadbu určené tieto parcely – č. 1648/33, č. 1648/1 a č. 1642/1 v k. ú. Slanské Nové Mesto. Predmetom žiadosti je zmena pôvodných parciel na parcelu č. 1200/1 – cintorín v k. ú. Slanské Nové Mesto. Dôvod žiadosti o zmenu nebol uvedený.

Žiadosť doručená dňa: 04. 11. 2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.hudakova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.