Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/00286

 

Vec:
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: LES-WOOD s.r.o., Kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 115 ks drevín (41 ks topoľov čiernych, 18 ks vŕb, 43 ks jelší, 13 ks neidentifikovaných drevín) rastúcich na parcele č. KN-C 2488/3 vodné plochy v k. ú. Olšovany a 231 ks drevín (156 ks topoľov šľachtených, 38 ks vŕb, 18 ks líp, 12 ks drevín v zložení javor – jaseň – čremcha, 7 ks jelší) rastúcich na parcele KN-C 554/1a 554/2 vodné plochy v k. u. Opiná. Dôvodom výrubu je úprava brehového porastu vodného toku.

Žiadosť doručená dňa: 29. 10. 2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.