Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/00228

 

Vec:
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Ing. Ján Tomko, Nový Salaš 77, 044 17 Nový Salaš

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 9 ks drevín (lipa, jaseň, javor hrab) na parcele č. KN –C 831 v k. ú. Slanec. Dôvodom žiadosti, je výrub od náletových drevín pri oprave existujúceho oplotenia okolo pozemku.

Žiadosť doručená dňa: 16.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.