Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/00223

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Seňa, 044 58 Seňa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks smreka a 1 ks pajaseňa na parcele č. 21/1 z dôvodu zlého zdravotného stavu, 4 ks ihličnatých drevín, 3 ks tují a 1 ks brezy na parcele č. 289/1 z dôvodu odvodnenia a rekonštrukcie miestnej komunikácie, 1 ks pagaštana a 1 ks smreka na parcele č. 3530/1 v k.ú. Seňa z dôvodu vrastania do elektrického vedenia a výstavby kanalizácie.

Žiadosť doručená dňa: 16.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.