Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/00070

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o zmenu rozhodnutia o náhradnej výsadbe.

Žiadateľ: Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec

Predmet žiadosti: Zmena rozhodnutia č. 2011/00279 v zmysle §89 ods. 1 písm. a) zákona OPaK, ktorá sa týka predĺženia termínu náhradnej výsadby. ŠOP SR – RCOP Prešov vydala odborné stanovisko, v ktorom odporúča také druhové zloženie pôvodných listnatých drevín, ktoré je potrebné vysádzať v jarnom období.

Žiadosť doručená dňa: 25. 09. 2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.