Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/010926

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks brezy a 1 ks smreka rastúcich na parcelách KN-C č. 2440/1 a 2596 v k. ú. Medzev z dôvodu rekonštrukcie rozvodov tepla na sídlisku Medzev.

Žiadosť doručená dňa: 02. 08. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

.