Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/010407

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o zabezpečenie hniezdneho biotopu chráneného živočícha.

Žiadateľ: ŠOP SR, Správa NP Slovenský kras, Biely kaštieľ 188, 049 51 Brzotín

Predmet žiadosti: Jedná sa o územné a časové obmedzenie výkonu hospodárskej činnosti z dôvodu ochrany hniezdneho biotopu chráneného živočícha na lesnom pozemku v k. ú. Medzev podľa § 26 ods. 6 zákona o OPaK a to hlavne ťažby dreva, približovanie a odvoz dreva.

Žiadosť doručená dňa: 20. 07. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.