Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/010345

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín druh lipa rastúcich na pozemkoch p. č. KN-E 705/4, KN-E 704/2 v k. ú. Ždaňa. Dôvodom výrubu je, že sa jedná o stromy v zlom zdravotnom stave, postupne vysychajú, opadávajú im vyschnuté konáre čím ohrozujú bezpečnosť ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 18. 07. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.