Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2018/007700

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Bidovce, zastúpená starostom, Bidovce 20, 044 45 Bidovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 11 ks drevín (lipa, jaseň, breza, vŕba) rastúcich na pozemku p. č. KN-C 491/5 v k. ú. Bidovce. Dôvodom výrubu je, že dreviny rastú v mieste prístavby materskej školy.

Žiadosť doručená dňa: 11. 05. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.