Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/006764

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Valaliky, zastúpená starostom, Poľná 8, 044 13 Valaliky

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny druh smrek pichľavý rastúci na pozemku p. č. KN-C 148/1 v k. ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že drevina svojím koreňovým systémom rozrušuje hrobové miesta v blízkosti, ktorých rastie.

Žiadosť doručená dňa: 16. 04. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.