Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2018/005727

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks vŕb rastúcich na parcele KN-E č. 806/1 v k. ú. Malá Vieska z dôvodu poškodzovania chodníka a možného poškodenia parkujúcich áut opadom suchých konárov.

Žiadosť doručená dňa: 19. 03. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.