Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2018/005156

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Obišovce, zastúpená starostkou, Obišovce 133, 044 81 Obišovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 4 ks drevín druh borovica lesná, rastúcich na p. č. KN-C 1589 ostané plochy v k. ú. Obišovce. Dreviny rastú v prudkom svahu, majú plytký koreňový systém a vzhľadom na ich výšku pri ich možnom vyvrátení ohrozujú občanov, bezpečnosť premávky na štátnej ceste a rodinný dom v ich blízkosti. Dreviny sú v zlom zdravotnom stave.

Žiadosť doručená dňa: 12. 03. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.