Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP/2018/004935

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 18 ks drevín (orech, jabloň, lipa, jaseň, smrek, tuja) rastúcich na pozemku p. č. KN-C 181, 182, 324/1, 331/1 v k. ú. Vyšný Medzev. Dôvodom výrubu je Revitalizácia parku v obci Vyšný Medzev.

Žiadosť doručená dňa: 05. 03. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.