Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2018/004932

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 Nová Polhora

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny druh smrek rastúci na p. č. KN-C 155/2 v k. ú. Nová Polhora. Dôvodom výrubu dreviny je výstavba multifunkčného ihriska. Strom je prestarlý a v prípade víchrice môže ohroziť zdravie ľudí a majetku.

Žiadosť doručená dňa: 06. 03. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.