Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/004755

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks briez, 2 ks líp a 1 ks javora rastúcich na parcele KN-C č. 1174 v k. ú. Moldava na Bodvou, 5 ks líp, 2 ks tují, 1 ks vŕby, 1 ks javora, 1 ks brezy a 1 ks orecha rastúcich na parcele KN-C č. 1202 v k. ú. Moldava nad Bodvou a 6 ks líp rastúcich na parcele KN-C č. 1172 v k.ú. Moldava nad Bodvou. Dôvodom výrubu drevín je revitalizácia verejnej zelene na Bartalošovej ulici v Moldave nad Bodvou.

Žiadosť doručená dňa: 02. 03. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.