Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/004597

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Skároš, zastúpená starostom, Skároš 91, 044 11 Skároš

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 800 m2 náletových krovín na pozemku p. č. KN-E 314/1 orná pôda (KN-C 747/1 trvale trávne porasty) v k. ú. Skároš. Dôvodom výrubu drevín je výstavba zberného dvora v obci Skároš.

Žiadosť doručená dňa: 28. 02. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.