Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/003700

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Šemša

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 7 ks ihličnatých drevín rastúcich na p. č. KN-C 112, KN-C 111/1 v k. ú. Nováčany. Uvedené dreviny sa nachádzajú v blízkosti oplotenia pri budove obecného úradu, ktoré obec plánuje vymeniť za nové. Koreňový systém týchto stromov prerastá popod základy súčasného oplotenia a narušuje ho. Stromy ohrozujú chodcov, automobilovú dopravu a samotnú budovu obecného úradu, nakoľko sa nachádzajú v ich bezprostrednej blízkosti.

Žiadosť doručená dňa: 16. 02. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.