Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/003589

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Hodkovce, 044 21 Hodkovce 2

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks lipy, 1 ks jelše a 2 ks orechov rastúcich na parcelách KN-C č. 210/1 a 242/1 v k. ú. Hodkovce z dôvodu vrastania do elektrického vedenia a ohrozovania ľudí a cestnej premávky.

Žiadosť doručená dňa: 15. 02. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.