Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/003403

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Trebejov, 044 81 Trebejov 68

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks orechov a 4 ks jabloní rastúcich na parcele KN-C č. 238/1 v k. ú. Trebejov z dôvodu výstavby domu smútku a parkoviska.

Žiadosť doručená dňa: 12. 02. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.