Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/003233

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, 044 61 Zlatá Idka

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín druh smrek rastúcich na p. č. KN-C 1165 v k. ú. Zlatá Idka. Dôvodom výrubu drevín je, že dreviny bránia v užívaní objektu a ohrozujú stavbu rodinného domu.

Žiadosť doručená dňa: 25. 01. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.