Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/003232

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 16 ks listnatých a ihličnatých drevín a 672 m2 krovitého porastu na par. č. KN-C 108 v k. ú. Budulov, KN-C 1228/1, 1204/1, 1202, 618/2, 1894/5, 617/2, 1020/2 v k. ú. Moldava nad Bodvou. Dôvodom výrub je, že sa jedná o dreviny, ktoré sú prestarlé majú zlý zdravotný, prípadne sa jedná o obnovu zelene v meste.

Žiadosť doručená dňa: 07. 02. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.