Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/002583

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 4 ks tují rastúcich na p. č. KN-C 710/1 v k. ú. Paňovce. Dreviny poškodzujú majetok občanov, pri nepriaznivom počasí môžu poškodiť elektrické vedenie strechy domov a oplotenia rodinných domov, v dôsledku vysychania sa môžu vyvrátiť a tak môžu ohroziť ľudské životy.

Žiadosť doručená dňa: 29. 01. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.