Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/002000

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Kecerovce, 044 47 Kecerovce 92

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks vŕb, 1 ks brezy a 1 ks hrušky rastúcich na parcele KN-C č. 28/1 v k. ú. Kecerovské Kostoľany z dôvodu zlého zdravotného stavu, ohrozovania žiakov ZŠ a stavby nového oplotenia ZŠ.

Žiadosť doručená dňa: 17. 01. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.