Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/001861

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Mokrance, Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 26 ks drevín (ihličnany, agát, breza, lipa) ktoré rastú na p. č. KN-C 1160/1, 1188/4, 1157/11, 217/10, 1158, 1162/1 zastavané plochy a nádvoria KN-C 935 ostatné plochy v k. ú. Mokrance. Dreviny sú v zlom zdravotnom stave a ohrozujú bezpečnosť a majetok ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 16. 01. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.