Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2017/015416

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 11 ks drevín druh agát biely, breza, smrek rastúcich na p. č. KN-C 26/1 v k. ú. Trstené pri Hornáde. Dôvodom výrubu je, že dreviny poškodzujú chodník a hrobové miesta na obecnom cintoríne.

Žiadosť doručená dňa: 29. 11. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.