Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2017/014592

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 18 ks ihličnatých drevín a 3 ks orechov rastúcich na parcelách KN-C č. 357/9, 1339/1 a 1351/2 v k. ú. Čečejovce z dôvodu zlého zdravotného stavu, vrastania do elektrického vedenia a nadmerného tienenia.

Žiadosť doručená dňa: 10. 11. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.