Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2017/014217

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Košická Belá, zastúpená starostom, 044 65 Košická Belá

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín druh smrek obyčajný rastúci na p. č. KN-C 16/1 v k. ú. Košická Belá. Dôvodom výrubu drevín je, že dreviny svojou výškou ohrozujú majetok a život ľudí v blízkosti, ktorých predmetné dreviny rastú.

Žiadosť doručená dňa: 03. 11. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.