Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2017/014072

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Cestice, zastúpená starostom, 044 71 Čečejovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny druh smrek rastúci na p. č. KN-C 1370/1 v k. ú. Cestice. Dôvodom výrubu dreviny je, že je v zlom zdravotnom stave, ohrozuje majetok a život ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 30. 10. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.