Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2017/013913

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 22 ks drevín v zložení borovica, smrek, čremcha, čerešňa, jaseň, borievka, tuja, hrab, a krovie na parcelách č. KN-C 1850/1, 1893, 1908/1, 2072, 1146/1, 1020/2, 1502 v k. ú. Moldava nad Bodvou. Dôvod výrubu drevín je, že sú v zlom zdravotnom stave, ohrozujú majetok a život ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 26. 10. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.